தமிழில் செம்மையை மேன்மை செய்வோம்!!!

| | | | | | | | | | |
க் | ங் | ச் | ஞ் | ட் | ண் | த் | ந் | ப் | ம் | ய் | ர் | ல் | வ் | ழ் | ள் | ற் | ன்
ஶ் | ஜ் | ஷ் | ஸ் | ஹ் | க்ஷ்
ஶ்ரீ
Advertisement

வரிசை கிரந்தம்

கிரந்த சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்
1. இ.சி.ஜி

நெஞ்சகத் துடிப்பு

2. இடா

இறைகூட, ஒருபொறி
இடகலை

3. இனாம்

நன்கொடை

4. இயந்திரம்

பொறி

5. இரகசியம்

குட்டு,மறைபொருள், கமுக்கம்

6. இரசம்

சாறு

7. இரசாயணம்

வேதியியல்

8. இரதம்

தேர்

9. இரத்தம்

குருதி

10. இராகம்

பண்
இசைக் கலைஞர்தன் கற்பனைப்படி விரிவுபடுத்தக் கூடிய வகையில் இருக்கும் ஸ்வரங்களைக் குறிப்பிட்ட ஏறு வரிசையிலும் இறங்கு வரிசையிலும் கொண்ட அமைப்பு

11. இராச்சியம்

அரசு, நாடு

12. இராஜினாமா

பணி விலகல்

13. இராட்டினம்

(சக்கரமுள்ள) நூற்கும் கருவி
நூல் சுற்றும் கருவி
கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைக்க உதவும் கப்பி
ஏறிச் சுழன்று விளையாட உதவும் சுழல் தேர்

14. இராட்ஷசன்

அசுரன், நரகன்

15. இராணுவம்

படை
சைனியம்

16. இராத்திரி

இரவு, அல்

17. இலகு

எளிது
எளிமை

18. இலக்கம்

எண்

19. இலட்சணம்

அழகு

20. இலட்சியம்

இலக்கு
(வாழ்க்கையில் அல்லது குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டில்)அடைய விரும்பும் நிலை,குறிக்கோள்

21. இஷ்டம்

விருப்பம்

22. இஸ்திரிப் பெட்டி

துணியழுத்தி