தமிழில் செம்மையை மேன்மை செய்வோம்!!!

| | | | | | | | | | |
க் | ங் | ச் | ஞ் | ட் | ண் | த் | ந் | ப் | ம் | ய் | ர் | ல் | வ் | ழ் | ள் | ற் | ன்
ஶ் | ஜ் | ஷ் | ஸ் | ஹ் | க்ஷ்
ஶ்ரீ
Advertisement

வரிசை கிரந்தம்

கிரந்த சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்
1. ஈனம்

இழிவு,கேவலம்
குறை
(குரலைக் குறிப்பிடும்போது)மெலிதாக ஒலிப்பது,சக்தியின்மை

2. ஈமம்

இ(சு)டுகாடு
சுடுகாடு
பிணம் சுடும் விறகுக் குவியல்
பாதிரிமரம்

3. ஈமைக்கிரிகை

இறுதிச்சடங்கு

4. ஈம்

சுடுகாடு