தமிழில் செம்மையை மேன்மை செய்வோம்!!!

| | | | | | | | | | |
க் | ங் | ச் | ஞ் | ட் | ண் | த் | ந் | ப் | ம் | ய் | ர் | ல் | வ் | ழ் | ள் | ற் | ன்
ஶ் | ஜ் | ஷ் | ஸ் | ஹ் | க்ஷ்
ஶ்ரீ
Advertisement

வரிசை கிரந்தம்

கிரந்த சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்
1. உக்கிரம்

கடுமை
தீவிரம்

2. உச்சரி

(எழுத்தை சொல்லை)ஒலித்தல்
(ஒரு சொல்லை)சொல்லுதல்

3. உச்சரிப்பு

(எழுத்தின் ,சொல்லின்) ஒலிப்பு முறை
(மந்திரம் முதலியவை)சொல்லும் முறை

4. உதயம்

தோன்றுதல், பிறத்தல்
எழுதல், காலை

5. உதரம்

6. உதாசீனம்

புறக்கணிப்பு
விருப்பு வெறுப்பு இன்மை
அலட்சியம்

7. உதாரணம்

see எடுத்துக்காட்டு

8. உதிரம்

குருதி

9. உதிரி

(ஒன்றோடு ஒன்று இணையாமல்)தனித்தனியாக இருப்பது
உதிர்ந்த பொருள்
உதிர்ந்த நெல்
பெரியம்மை
சிறு கீரை
பிட்டு
செவ்வாழை

10. உத்சவம்

ஊருலா, ஊர் உலா

11. உத்தரம்

வடக்கு
(வீடுகளில் கூரையைத் தாங்குவதற்காக) இரு பக்கச் சுவர்களை இணைத்துப் போடப்படும் நீண்ட மரக்கட்டை அல்லது இரும்புக் கிராதி
(பாலம் போன்றவற்றில் ) சுமையைத் தாங்குவதற்காக இரண்டு தூண்களை இணைக்கும், சீமெந்தினால் ஆன இணைப்பு

12. உத்தரவாதம்

உறுதி
பொறுப்பு

13. உத்தரவு

ஆணை
அனுமதி

14. உத்தியோகபூர்வ

அரசமுறை

15. உத்தியோகப்பூர்வ

முறையான

16. உத்தியோகம்

அலுவல்

17. உத்தேசம்

குத்துமதிப்பு

18. உத்வேகம்

ஊக்கம்

19. உப

முக்கிய பகுதியாக அமையாதது, துணை, கிளை
தலைமைக்கு அடுத்தபடியானதைக் குறிக்க உதவும் ஒரு சமஸ்கிருத உபசர்க்கம் (எ.கா - உபதலைவர்)

20. உபகரணம்

see துணைக்கருவி

21. உபகாரம்

(ஒருவருக்குச் செய்யும்) உதவி
நன்மை

22. உபசாரம்

see பணிவிடை.

23. உபதேசம்

அறிவுரை
நல்லுரை

24. உபதேசி

அறிவுறுத்துதல்
(மந்திரம் )கற்றுத்தருதல்
போதித்தல்

25. உபத்திரவம்

இடைஞ்சல்
தொல்லை
உடல் உபாதை
துன்பம்
தொந்தரை
வேலைக்கு அல்லது நிம்மதிக்கு ஏற்படும் இடைஞ்சல்

26. உபத்திரவம்,உவத்திரவம்

வேதனை

27. உபத்ரவம்

ஊறு
தொந்தரவு

28. உபநயனம்

பூணூல் அணியும் சடங்கு

29. உபநியாசம்

பிரசங்கம்
சொற்பொழிவு

30. உபந்நியாசம்

விரிவுரை/சமய சொற்பொழிவு

31. உபம்

இரண்டு

32. உபயம்

நன்றி
இரண்டு
அறச்சாலை அல்லது கோயிலுக்கு அளிக்கும் கொடை

33. உபயோகம்

பயன்

34. உபரி

see மிகை

35. உபவாசம்

நோன்பு

36. உபாயம்

வழி

37. உருசி, ருசி

சுவை

38. உற்சவம்

விழா

39. உற்சாகம்

விறுவிறுப்பு,ஊக்கம்

40. உல்லாசம்

see உவகை

41. உவமானம்

உவமை

42. உஷார்

எச்சரிக்கை
விழிப்பு

43. உஷ்ணம்

வெப்பம்