தமிழில் செம்மையை மேன்மை செய்வோம்!!!

| | | | | | | | | | |
க் | ங் | ச் | ஞ் | ட் | ண் | த் | ந் | ப் | ம் | ய் | ர் | ல் | வ் | ழ் | ள் | ற் | ன்
ஶ் | ஜ் | ஷ் | ஸ் | ஹ் | க்ஷ்
ஶ்ரீ
Advertisement

வரிசை கிரந்தம்

கிரந்த சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்
1. எக்ஸ்ரே

புதிர்க்கதிர்

2. எஜமான்

முதலாளி

3. எதார்த்தம்

வெளிப்படை
நடப்பியம்
உண்மை

4. எதேச்சை

தன்னுடைய விருப்பப்படி(தன்விருபபம்).