தமிழில் செம்மையை மேன்மை செய்வோம்!!!

| | | | | | | | | | |
க் | ங் | ச் | ஞ் | ட் | ண் | த் | ந் | ப் | ம் | ய் | ர் | ல் | வ் | ழ் | ள் | ற் | ன்
ஶ் | ஜ் | ஷ் | ஸ் | ஹ் | க்ஷ்
ஶ்ரீ
Advertisement

வரிசை கிரந்தம்

கிரந்த சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்
1. ஏகசாதர்

சகோதரர்.

2. ஏகமனதாய்

ஒருமனதாய்

3. ஏகமனாதாய்

ஒருமனதாய்

4. ஏகம், ஏக

ஒன்று

5. ஏகோபித்து

ஒன்றுபட்டு

6. ஏர்கண்டிஷனர்

குளிர்பதனி

7. ஏலம்

கூறுகை
கூறல்