தமிழில் செம்மையை மேன்மை செய்வோம்!!!

| | | | | | | | | | |
க் | ங் | ச் | ஞ் | ட் | ண் | த் | ந் | ப் | ம் | ய் | ர் | ல் | வ் | ழ் | ள் | ற் | ன்
ஶ் | ஜ் | ஷ் | ஸ் | ஹ் | க்ஷ்
ஶ்ரீ
Advertisement

வரிசை கிரந்தம்

கிரந்த சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்
1. கங்கணம்

உறுதி (பூணல்)
கடகம்

2. கசெட்

அரசிதழ்

3. கஜானா

கருவூலம்

4. கடாக்ஷ்ம்

கருணை, அருள்

5. கடிகாரம்

கன்னல், மணிக்கூடு

6. கடிதம்

மடல்

7. கடுதாசி, கடதாசி

தாள்காகிதம்

8. கட்சி

அணி

9. கண்டம்

பெருநிலம்

10. கண்ணியம்

பெருந்தன்மை

11. கதம்பம்

கலவை

12. கதி

போக்கு, புகலிடம்

13. கதிரை

நாற்காலி, இருக்கை

14. கனிஷ்ட

இளைய

15. கபாலம்

மண்டையோடு

16. கப்பம்

அரசிறை
வன்பறி

17. கம்பீரம்

மிடுக்கு

18. கம்மி

குறைவு

19. கரகோஷம்

கையொலி

20. கரம்

கை

21. கருணை

அருள்

22. கருமம்

செயல்
வினை

23. கர்ச்சனை

உறுமல்

24. கர்ணபரம்பரை

செவிவழி

25. கர்ணம்

காது
கணக்கன்

26. கர்ப்பக் கிருஹம்

கருவறை

27. கர்ப்பம்

சூல்

28. கர்வம்

செருக்கு

29. கறார் விலை

ஒரே விலை

30. கற்பக்கிரகம்

கருவுண்ணாழி

31. கலசம்

குடம்
பால்முட்டி

32. கலர் பென்சில்

வண்ணக்கோல்

33. கலாசாலை

பல்கலைக்கழகம்

34. கலாச்சாரம்

பண்பாடு

35. கலாநிதி

முனைவர்

36. கல்யாணம்

திருமணம்

37. கவர்னர்

ஆளுநர்

38. கவி

பா
கவிதை

39. கவிஞன்

பாவலன்

40. கவிதை

பா

41. கவித்துவம்

பாத்திறம்

42. கவுரவம்

பெருமை, மேன்மை

43. கஷ்டம்

அல்லல்
சங்கடம்

44. கஸ்டம்

துன்பம்
கடுமை

45. கஸ்தூரி

காசறை

46. காங்கரிட்

திண்காரை

47. கானம்

இசைப்பாடல்

48. காராக்கிரகம்

சிறைச்சாலை

49. காரியதரிசி

செயலர், செயலாளர்

50. காரியம்

செயல்

51. காரியாலயம்

அலுவலகம், செயலகம்

52. காருண்யம்

பரிவு

53. கார்

மகிழுந்து
சிற்றூந்து

54. கார்த்திகை

நளி ( 29 ) ( 17 Nov)

55. காலாவதி

கெடுமுடிவு

56. காலி

நிரப்பப்படாமல் உள்ள நிலை

57. காலிப்பயல்

போக்கிரி

58. கிஞ்சித்தும்

சிறிதும், கொஞ்சமும்

59. கிரகம்

கோள்

60. கிரயம்

விலை

61. கிராமம்

சிற்றூர்

62. கிரிகை

வழிபாடு

63. கிரீடம்

முடி

64. கிருகப் பிரவேசம்

புதுமனை புகு விழா; புதுமனை புகுதல்

65. கிருகம்

மனை

66. கிருஷ்ணன்

கண்ணன்

67. கிருஹப் பிரவேசம்

புதுமனை புகுவிழா

68. கிஸ்தி

வரி

69. கீதம்

பாடல், பண், கானம்

70. கீர்த்தி

புகழ்

71. குசலம்

நலம்

72. குதூகலம்

மகிழ்ச்சி, எக்களிப்பு

73. கும்பம்

குடம்
10000000000

74. கும்பாபிசேகம்

குடமுழுக்கு

75. கும்பாபிஷேகம்

குடமுழுக்கு

76. குரு

ஆசிரியர்

77. குஷ்ட ரோகம்

தொழுநோய்

78. குஷ்டம்

தொழுநோய்

79. குஸ்தி

மற்போர்

80. கேசம்

முடி

81. கேந்திரம்

மையம்

82. கேப்சூல்

பொதியுறை

83. கேலி

பகிடி
ஏகடியம்
எள்ளல்

84. கேவலம்

இழிவு(னது)

85. கேஷியர்

காசாளர்

86. கேஸ் சிலிண்டர்

ஆவி உருளை

87. கைங்கரியம்

திருப்பணி

88. கைதி

சிறையாளி

89. கைலாசம்

வெள்ளிமலை

90. கோத்திரம்

குடி

91. கோபம்

சினம்

92. கோப்பை

கிண்ணம்

93. கோரமாட்டோம்

கேட்கமாட்டோம்

94. கோஷம்

உரத்த குரலில் அனைவரும் சேர்ந்து எழுப்புதல்
முழக்கம்
பேரொலி

95. கோஷ்டி

குழாம், குழு

96. க்ஷேமம்

நலம்