தமிழில் செம்மையை மேன்மை செய்வோம்!!!

| | | | | | | | | | |
க் | ங் | ச் | ஞ் | ட் | ண் | த் | ந் | ப் | ம் | ய் | ர் | ல் | வ் | ழ் | ள் | ற் | ன்
ஶ் | ஜ் | ஷ் | ஸ் | ஹ் | க்ஷ்
ஶ்ரீ
Advertisement

வரிசை கிரந்தம்

கிரந்த சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்
1. மகா, மஹா

மா, பெரிய

2. மகாத்மா

பெருமகன்

3. மகான்

பெரியார்

4. மகிமை

பெருமை

5. மகிஷம்

எருமை(க்கடா)

6. மகுடம்

முடி

7. மஞ்சம்

கட்டில்
பஞ்சணை

8. மஞ்சரி

மாலை

9. மண்டபம்

கூடம்

10. மதுரம்

இனிமை

11. மத்திய

மைய, நடுவண்

12. மத்தியானம்

நண்பகல்

13. மந்தாரம்

மப்பு

14. மந்திரம்

மறைமொழி

15. மந்திரி

அமைச்சர், அமைச்சன்

16. மந்திரிசபை

அமைச்சரவை

17. மனிதன்

மாந்தன்

18. மமதை

செருக்கு.

19. மயானம்

துயிலும்இல்லம்

20. மரணம்

இறப்பு
சாவு

21. மரியாதை

மதிப்பு
மானம்

22. மர்மம்

மசைபொருள்

23. மவுனம்

அமைதி

24. மஹோற்சவம்

திருவிழா

25. மாசி

கும்பம் (30 ) ( 13 feb)

26. மாஜி

முன்னாள்

27. மாதம்

திங்கள்

28. மாமிசம்

இறைச்சி, புலால்,தசை

29. மாமூல்

லஞ்சம்.

30. மாய்மாலம்

பாசாங்கு
பசப்பு

31. மார்கழி

சிலை ( 29 ) ( 16 Dec)

32. மார்க்

மதிப்பெண்

33. மார்க்கம்

நெறி, வழி

34. மார்ஜின்

வரந்தை

35. மிட்டாய்

இனிகம்

36. மிதவாதம்

மென்போக்கு

37. மிருகம்

விலங்கு

38. மிருது

மெது, மென்மை

39. முகஸ்துதி

முகமன்

40. முகாம்

பாசறை

41. முகூர்த்தம்

நல்வேளை

42. முக்கியம்

முதன்மை
முன்னுரிமை

43. முக்கியஸ்தர்

முன்னிலையாளர்
முதன்மையாளர்

44. முக்தி

வீடு பேறு

45. முதற்பிரதி

முதற்படி

46. மூத்திரம்

சிறுநீர்

47. மூலதனம்

முதல்

48. மெஞ்ஞானம்

மெய்யியல் (முன்பே தத்துவம் மெய்யியல் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சரியே. இதற்கு மெய்யறிவு பொருந்தும்)

49. மெட்ரிகுலேசன்

பதின்மப்பள்ளி, தகுதிநிலைப்பள்ளி

50. மேகம்

முகில்

51. மேதை

பேரறிஞர்

52. மேஷம்

53. மைதானம்

அரங்கு

54. மையம்

வேள்வி

55. மோகம்

மையல், மயக்கம்

56. மோசம்

கேடு