Sponsored Links
Available on the android app store
WordDefinition
wary

இடையறா விழிப்புடைய
இடர்கள் வகையில் எப்போதும் முன்னெச்சரிக்கையாய் இருக்கும் இயல்புடைய
தளரா உன்னிப்புடைய.

washy

பாழ்ந்தௌிவான
நீராளமமான
மிகுநீர் கலந்த
திட்பமற்ற.

waspish

எளிதிற் சினங்கொள்கிற
வெடுவெடுப்பான.

wasp-waisted

நுண்ணிடை வாய்ந்த.

wasteful

ஊதாரித்தனமான
பாழாக்குகிற
causing waste

waste-less

வற்றாத
எடுக்க எடுக்கக் குறையாத.
without impairment

watchful

விழிப்பாயிருக்கும் இயல்புடைய
கூர்ந்து கவனிக்கிற.
on the watch

water-borne

நீர்வழி ஏற்றிச் செல்லப்படுகிற.

water-laid

கம்பி வட வயல் நீரினுள்ளாக இடும்படி மும்மைப் புரியாக்கப்பட்ட.

waterless

நீரற்ற.

மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள் ×
ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள்