தாவரவியல் கலைச்சொற்கள் botany terms

தாவரவியல் பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களின் தொகுப்பு

தாவரவியல் கலைச்சொற்கள்
TermsMeaning / Definition
carnivorousபுலால் உண்ணுகிற.
carpelமுசலி மூலம், சூலறை, சூலணு.
caruncleவான்கோழி முதலிய பறவைகளின் தலையில் அல்லது கழுத்தில் இருப்பதைப் போன்ற தசைத்திரளை, (தாவ.) விதைமுடி, விதையுண்டு.
catabolismஅழிவுண்டாக்கும் உயிர்ப்பொருள் வேதியியல் மாறுபாடு.
catalysis(வேதி.) இயைபியக்கத்தை ஊக்கும் ஆற்றல், தான் மாறாமலேயே மற்றப்பொருள்களில் வேதியல் மாற்றமுண்டாக்கத் துணைசெய்தல்.
catalyst(வேதி.) கடுவினை ஆக்கி, நுகைப்பான், இயைப்பியக்கம் ஊக்கி.
caudicle(தாவ.) மலர்ச் செடிவகைகளில் உள்ள மகரந்தப்பையின் காம்பு.
cellசிறைக்கூடத் தனியறை, மடத்தின் ஒதுங்கிய அறை, புறஞ்சார் துறவி மடம், புறநிலைக் கன்னிமாடம், தனிமாடம், குகை, (செய்.) குச்சு, குடிசை, (செய்.) கல்லறை, தேன் கூட்டிலுள்ள கண்ணறை, சிறு உட்குழிவுடைய உறுப்பின் கூறு, (மின்.) மின்கலம், (உயி.) உயிரணு, உயிர்மம் பொதுவுடைமைக் கொள்கை பரப்புகிறவர்களின் மைய நிலையம்.
carbohydrateமாவுப்பொருள்,கார்போ ஹைட்ரேட்டுகள்
carbon cycleகரிமச்சுழற்சி
carbon dioxideகரியமிலவாயு
carotin (carotene)கரோற்றின்
carpelஊறுண்ணி, சூல்,சூல்வித்திலை
caruncleமேல்வளர்சதை,விதைமுண்டு
casparian stripகப்பேரிப்பட்டி
cellசெல், உயிரணு
carbon dioxideகாபணிரொட்சைட்டு
catalysisஊக்கல்
catalystஊக்கி
cellகலம்
cellசிற்றறை/கலன்
carbohydraseகாபோவைதரேசு
carbohydrateகாபோவைதரேற்று
carbon assimilationகாபன்றன்மயமாக்கல்
carbon cycleகாபன்வட்டம்
carbon dioxideகாபனீரொட்சைட்டு
carina (keel)ஏரா
carnivorousஊனுண்ணுகின்ற
carotin (carotene)கரற்றீன்
carotinoidsகரற்றீனுருக்கள்
carpelசூல்வித்திலை
caruncleமேல்வளர்சதை
casparian stripகப்பாரிப்பட்டி
catabolismவெளியெறிகை
catalaseகற்றலேசு
catalysisதாக்கவூக்கம் (ஊக்குதாக்கம்)
catalystஊக்கி
caudicleசிறுவாற்றண்டு
caulineதண்டுக்குரிய
cauline bundleதண்டுக்கட்டு
cellகலம்
catalystவினையூக்கி

Last Updated: .