கணிதத்துறைச் சொற்கள் Mathematical glossary

கணிதத்துறையில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களின் தொகுப்பு

கணிதத்துறைச் சொற்கள்
TermsMeaning / Definition
acute angleகூர்ங்கோணம்
adjacent angleஅடுத்துளகோணம் (அ.டு.
algebraic sumஅட்சரகணிதக் கூட்டுத்தொகை
bounded functionஎல்லையுள்ளசார்பு
closed intervalமூடியவிடை
common factorபொதுச்சினை
complex numberசிக்கலெண்
componendo et dividendoகூட்டல் கழித்தல் விகிதசமம்
diagonally oppositeமூலைவிட்டவெதிரான
directrixசெலுத்தி
discriminantதன்மைகாட்டி
imaginary numberகற்பனையெண்
imaginary rootகற்பனைமூலம்
negative numberஎதிரெண்
plane geometryதளக்கேத்திரகணிதம்
positive numberநேரெண்
prime factorபகாச்சினை
set squareமூலைமட்டம்
solid geometryதிண்மக்கேத்திரகணிதம்
vertically opposite angleகுத்தெதிர்க்கோணம்

Last Updated: .