Samples

Unicode text அகரமுதலிக்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி.
Romanised text akaramuthalikku varukai thanthamaikku nanRi.
Bamini text mfuKjypf;F tUif je;jikf;F ed;wp.
TSCII text «¸ÃӾĢìÌ ÅÕ¨¸ ¾ó¾¨ÁìÌ ¿ýÈ¢.
Tab text Üèóºîô¤è¢° õ¼¬è îï¢î¬ñ袰 ïù¢ø¤.