Thirukkural logo

திருக்குறள் அருஞ்சொற்பொருள்

திருக்குறளில் காணப்படும் அருஞ்சொற்களின் தொகுப்பு

அருஞ்சொல்பொருள்

அகடுவயிறு
அகப்பட்டிஉள் அடங்குவர், தம்மினும் கீழோர்
அகம்உள்ளம்
அகற்றும்விசாலப்படுத்தும்
அகழ்வார்தோண்டுபவர்
அங்கணம்முற்றம்
அசாவாமைஅசராமல்
அசையியற்குமெல்லிய சாயலையுடையவளுக்கு
அசைவின்மைமுயற்சி
அஞர்துயர்
அஞர்துன்பம்
அடல்போர்க்குணம்
அடுஅழிதல்
அடு நறவுகாய்ச்சப்பட்ட மது
அடுபவெற்றி
அடுபுற்கைசிறு அரிசிக் கஞ்சி
அடும்கொல்லும்
அடும்கொல்லும்
அட்டியவார்த்த
அணங்குபெண்
அணிஅழகு
அண்ணாத்தல்வாய் திறத்தல்
அனையர்ஒப்பர்
அன்மைஇல்லாமை
அமரகத்துபோர்க்களத்து
அமரகம்போர்க்களம்
அமர்த்தனமாறுபட்டிருந்தன
அமிழ்தம்சாவா மருந்து
அரங்கம்ஆடுமிடம்
அறுதொழிலோர்ஓதுதல், ஓதுவித்தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், ஈதல், ஈட்டல் ஆகிய ஆறுவகையான தொழில் செய்வோர்
அற்காநிலையில்லாத
அற்றம்அழிவு
அற்றம்அழிவு
அற்றம்கெடுதல், குறைகள்
அற்றல்சீரணித்தல்
அற்றுஅவ்வாறு
அற்றுஉவமஉருபு(போன்றது, ஒத்தது)
அலகுகருவி, ஆயுதம்
அலந்தார்அழிந்தவர்
அலர் அறிவுறுத்தல்ஊரார் கேலி புரிதல்
அலர், கவ்வை, கௌவைபழிச்சொல்
அல்லல்துன்பம்
அல்லல்துன்பம்
அளறுநரகம்
அழல்நெருப்பு
அழுக்காறாமைபொறாமை கொள்ளாமை
அவம்வீண்,கேடு
அவர்வயின் விதும்பல்காதலரைக் காணத்துடித்தல்
அவாஆசை
அவா அறுத்தல்பேராசை விலக்கல்
அவி உணவுவேள்வியில் இறைவனுக்கு அளிக்கப்படும் உணவு, அவிர்பாகம
அவிதல்ஒழிதல்
அவித்துநீக்கி
அவைஉலக நடைமுறைக்கு மாறாக, தீய வழி

பசு
ஆக்கம்நன்மை
ஆக்கம்செல்வம்
ஆங்குஅயலார்
ஆங்குஅவ்வகையே
ஆசுகுற்றம்
ஆசுகுற்றம்
ஆண்டுமேலுலகம்
ஆதும்மென்மேலும் உயர்தல், மேலாகக் கடவோம்
ஆன்றநிறைந்த
ஆன்றநிறைந்த
ஆம்உண்டாகின்ற
ஆயம்சூது
ஆயம்ஆதாயம்
ஆராநிறைவுறாது
ஆரார்நிறைவுபெறார்
ஆர்க்குங் கயிறுகட்டும் கயிறு
ஆறுவழி
ஆறுவழி
ஆற்றார்அறிவில்லாதவர்
ஆற்றுதல்செய்தல்
ஆழிபெருங்கடல்
ஆழிகடல்

இகந்துநீங்குதலால்
இகல்மாறுபடும் இயல்புடைய
இகல்மாறுபாடு-பகை
இகல்மாறுபாடு
இகவாநீங்கா
இகவாவாம்நீங்காவாம்
இசைபுகழ்
இசைபுகழ்
இடனறிதல்ஏற்ற இடம் அறிதல்
இடுக்கண் அழியாமைதுன்பத்திற்குக் கலங்காமை
இடும்பைதுன்பம்
இடும்பைதுன்பம்
இட்டிதுசிறியது
இணர்கொத்து
இணர்பல சுடர்களையுடைய
இனன்தோழியர்
இனன்சுற்றம்
இனமுறையர்இன்ன முறையினர்
இனையர்இளையவர்
இன்னாதுன்பம்
இன்னா செய்யாமைதுன்பம் செய்யாமை
இமையார்தேவர்
இயையாஇயலாத
இரவச்சம்இரத்தலுக்கு அஞ்சுதல்
இரவுஇரத்தலின் தன்மை
இரீஇகாத்தல்
இருள்துன்பம்
இருவினைநல்வினை, தீவினை
இறந்தஅடங்காத
இறந்தபுக இயலாத
இறப்புமிகுதி
இறல்அழிவு
இறவாகழலா நின்ற
இறைஅரசன்
இறைவரி
இறைஞ்சினாள்நாணித் தலை குனிந்தாள்
இறைபுரிந்துஅனைவருக்கும் பொதுவாக, நடுநிலையாக
இறைமாட்சிஅரசின் சிறப்பு
இறைவன்மன்னன்
இலங்கவிளங்க
இலங்கிழாய்ஒளிவீசும் அணி
இல்வீடு
இளிபரிகசிப்பு
இளிஇழிவு
இழுக்கல்வழுக்கல்
இழுக்குதவறுதல்
இழுக்குமறதி
இழைத்துணர்ந்துநுட்பமாக ஆய்ந்தறிந்து
இவறல்பேராசை
இவறிஆசைப்பட்டு
இவறியார்கைவிடாதவர்

ஈட்டம்பொருளீட்டல்
ஈண்டியசெறிந்த
ஈண்டுஇப்பிறப்பில்
ஈண்டுஇம்மை
ஈரம் அளைஇஅன்போடு கலந்து
ஈரும்அறுக்கும்

உக்கவீழ்ந்த
உடற்றும்வருத்தும்.
உட்கம்அச்சம்
உட்கும்அஞ்சுவதற்கு ஏதுவாகும்
உணக்கல்உலர்த்துதல்
உணங்கவாட
உண்கண்மை எழுதிய கண்கள்
உயல்இருத்தல்
உய்யாமீளா
உரன்அறிவு
உரவோர்மனவலிமையுடையோர்
உரவோர்ஊக்கமுடையோர்
உறவரினும்மிகவரினும்
உறாநீங்காத
உறாதவர்அயலார்
உறாதவர்விரும்பாதவர்
உறாமைவாராதபடி
உறுகண்துன்பம்
உறுப்பு நலன் அழிதல்அழகு குலைதல்
உறைபருவ மழை
உற்றவைதடைகள்
உற்றுவிரும்பி
உல்குதீர்வை
உளிவிதிமுறை
உள்ளல்எண்ணுதல்
உள்ளான்நினையான்
உள்ளியதுஎண்ணியது, குறிக்கோள்
உழந்துவருந்தி
உழப்பதுபடுவது, துய்ப்பது
உழிநிலம்
உழைஇடம்
உவப்புமகிழ்ச்சி
உவரிகடல்

ஊங்குமேற்பட்ட
ஊண்உடல்
ஊதியம்பேறு
ஊரஅடர
ஊருணிஊர் மக்கள் நீரருந்தும் குளம்
ஊழிஉலகம் நீரில் அமிழ்தல்
ஊழ்பழவினை
ஊழ்த்தும்மலர்ந்திருந்தும்

எஃகுகூர்மை, நுண்ணிய, சிறப்பு
எச்சம்சந்ததியார்
எஞ்சாமைகுறைவின்றி
எஞ்ஞான்றும்எந்த நாளும்
எண்குணம்தன்வயம், தூயஉடம்பு, இயற்கை உணர்வு, முற்றுணர்வு, இயல்பாகவே பாசம் (பற்று) இன்மை, பேரருள், முடிவிலா ஆற்றல், வரம்பில் இன்பம்
எண்பதம்எளியவராய் இருத்தல்
எனைத்தொன்றும்எத்தகைய பொருளையும்
என்என்ன
என்னை(என்+ஐ) என் தலைவன்
என்புஎலும்பு
எற்றுஎவ்வாறு
எற்றுஎத்தகையது
எற்றெற்றென்று(எற்று +எற்று+என்று) என்ன செய்தோம், என்ன செய்தோமென்று
எள்ளப்படும்இகழப்படும்

ஏதம்நோய்
ஏதம்குற்றம்
ஏதம்குற்றம்
ஏதம்துன்பம்
ஏதின்மைபகைமை
ஏதிலபழுது
ஏதிலர்அன்பற்றவர்
ஏதிலார்பகைவர்
ஏதிலார்அயலார்
ஏதிலார்அந்நியர்
ஏமம்பாதுகாவல்
ஏமராகாவலற்ற
ஏமாப்புபாதுகாப்பு
ஏமாப்பு இல்காவலற்ற
ஏமுற்றவர்பித்துப் பிடித்தவர், பித்தன்
ஏர்அழகு
ஏர்ஒத்த
ஏர்அழகு
ஏறுஆண்சிங்கம்
ஏற்றாதீராத

தலைவன்
ஐம்பொறிஐம்புலன்கள் (மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி)

ஒட்டார்பகைவர்
ஒட்டுஅற்பம்
ஒட்பம்அறிவு
ஒட்பம்அறிவு
ஒண்ணுதற்ஒளி பொருந்திய நெற்றி(ஒள்+நுதல்)
ஒன்னார்பகைவர்
ஒன்னார், புல்லார்பகைவர்
ஒப்புரவறிதல்சமுதாய நலம் நாடுதல்
ஒரீஇவிலக்கி
ஒரீஇநீங்கி
ஒருதலையாஉறுதியாக
ஒருவந்தம்உறுதியாக
ஒருவுதவிர்
ஒருவுதல்ஒழித்தல்
ஒறுத்தல்தண்டித்தல்
ஒறுத்தல்தண்டித்தல்
ஒற்கம்தளர்ந்த, வறுமை
ஒற்றாடல்ஒற்றர்களின் சிறப்பு
ஒல்கார்குன்றார், சுருங்கார்
ஒல்கார்தளராதவர்
ஒல்கார்தளரார்
ஒல்லாஇயலாதது
ஒல்லாஉடன்படாமல்
ஒல்லாதுபொருந்தாது
ஒல்லும் வாய்எல்லைவரை, இயன்ற வரை
ஒல்லைவிரைந்து
ஒல்லைவிரைவில்
ஒல்வதுஇயன்றது
ஒளிபுகழ்
ஒள்பொருள்நல்வழியில் வந்த சிறந்த பொருள்
ஒள்ளியவர்அறிவுடையவர்
ஒள்வாள்கூரிய வாள்( ஒளிபொருந்திய வாள்)
ஒழுகும்நடக்கும்

ஓதல்ஒழித்தல்
ஓம்பல்ஒழித்தல்
ஓம்பல்தவிர்த்தல்
ஓம்புகாப்பாற்று
ஓம்புதல்காப்பாற்றுதல்
ஓரார்கேளாமல்
ஓவாதுஇடையறாது
ஓவாதுஇடைவிடாது

கடன்கடமை
கடப்பாடு, ஒப்புரவுஉபகாரம்
கடாக்களிறுமத யானை
கடிந்தநீக்கிய
கடிந்து ஓரார்விலக்கார்
கடுத்ததுசினந்தது
கடுத்தபின்சந்தேகித்த பின்
கடைஇழிவு
கட்டுகண்கள்
கட்படாம்முகப்படாம்
கணிச்சிஉளி
கணைஅம்பு
கண் விதுப்பழிதல்கண் படுத்தும் பாடு
கண்டனை(வேண்டாமெனத்) தள்ளுதல்
கண்ணோடாதுஇரக்கப்படாமல்
கண்ணோட்டம்இரக்கம்
கண்ணோட்டம்இரக்கம் காட்டும் பண்பு
கண்பாடுதூக்கம்
கதம்சினம்
கதுப்பினாள்கூந்தலையுடையவள்
கந்தாவழியாக, அடிப்படையாக
கந்தாவழியாக, அடிப்படையாக
கயமைகீழ்மை
கரத்தல்மறைத்தல்
கரப்பாக்குமறைதல்
கரப்புமறைத்தல்
கரவாதுமறைக்காது
கரவுவஞ்சனை
கரிசான்று
கரிசான்று
கருவிகாரணம்
கலன்தோளில் அணியும் நகை
களன்சபை
கள்ளாமைதிருடாமை
கழகம்களம்(ஆடுமிடம்)
கழாஅகழுவாத
கழிநல்குரவுமிகுந்த வறுமை
கழியமிகவும்
கவறுசூது
காகாவடி
காடிகஞ்சி
காதன்மைஅன்புடைமை
காதன்மைஅன்புடைமை
காதன்மைஆசை
காதல்விருப்பம்
காம்புமூங்கில்
காரிகைபெண், அழகு
காரிகைபெண், அழகு
கார்இருள்
காலைபொழுது
காழ்வித்து
காழ்த்தமுதிர்ந்த
காழ்ப்பமிகுதியாக
காவாகாவடித் தண்டு
கிளவாசொல்லாத
கிழமைஉரிமை
கிழவன்உரிமையாளன்
கீழ்ந்திடாசிதைந்திடாத
குடங்கருள்குடிசைக்குள்
குடம்பைகூடு
குடிமைகுடிச்சிறப்பு
குன்றிகுன்றி மணி (குண்டு மணி), நுண்ணிய அளவு
குன்றுசிறிய மலை
குன்றுதல்குறைதல்
குறுகுதல்குறைதல்
குறுகும்நெருங்கும்
குழாத்துகூட்டம் கூடுதல்
கூம்பல்சுருங்குதல்
கூற்றம்யமன்
கூற்றுஎமன்
கூழ்செல்வம்
கூழ்பொன், உணவு
கெடுஆகவறுமையாக
கெழுதகைமைஉரிமை
கேண்மைநட்பு
கேள்விகேட்டல்
கைப்பஅலங்காரமான
கைம்மாறுபிரதியுபகாரம்
கையிகந்துகைமீறி
கொடிறுகன்னம், கதுப்பு
கொட்கின்வெளிப்படுமாயின்
கொட்புவேறுபாடு, எல்லை
கொண்கன்தலைவன்
கொண்கன்தலைவன்
கொல்தெய்வம்
கொழுநன்கணவன்
கோடாமைசாயாமை
கோட்டம்கோணுதல்
கோட்டிக் கொளல்சொல்லாதிருத்தல்
கோட்டுகொம்பு
கோட்டுப் பூவளைந்த மாலை
கோமான்அரசன்
கோறல்கொல்லுதல்
கோறல்கொல்லுதல்
கோள்கொள்கை

சலம்வஞ்சனை
சாகாடுவண்டி
சாக்காடுமரணம்
சாக்காடுமரணம்
சார்வாய்ஆதரவாய்
சாலமிகவும்
சால்புமேன்மை
சாவா மருந்துஅமிழ்தம்
சிமிழ்த்தல்பிடித்தல்
சிறைகாவல்
சிற்றினம் சேராமைசிறுமையாளருடன் சேராமை
சிவிகைபல்லக்கு
சீர்புகழ்
சீர்த்தவாய்த்த
சுற்றந் தழால்சுற்றத்தாரைச் சேர்த்துக் கொள்ளல்
சூழாதுஎண்ணாது
சூழ்வார்ஆய்ந்து கூறுவோர்
சூழ்வார்கலந்து பேசுபவர்
செப்பம்சட்டம், ஒழுங்கு
செம்பாகம்சரிபாதி
செயிருடம்புநோயுடம்பு
செய்ந்நன்றியறிதல்பிறர்செய்த உதவியை மறவாமை
செய்யவள்திருமகள்
செய்யாள்திருமகள்
செருபகை
செருக்கிகளித்து, மகிழ்ந்து
செருக்குசெல்வம்
செருக்குமயக்கம்
செறார்பகையாதவர்
செறிதோறும்புணரப்புணர
செறிவுஅடக்கம்
செறுசினம்
செறுவெற்றி
செறுப்பஅடக்குதல்
செறுவார்வருத்துவோர்
செற்றார்பகைவர்
செற்றார்வெறுத்தவர்
செற்றார்விலகியவர்
செலமனங்கொள்ள
செலஏற்க
செவ்விதகுந்த காலம்
செவ்விகாலம்
செவ்விதுசெம்மையானது
சேண்தூரம்
சேண்தொலைவு
சேண்உயர்வுள்ள
சேயிழைசெம்பொன் ஆபரணம்
சேறிசெல்
சேறிபோகிறாய்

ஞாட்புபோர்க்களம்
ஞாலம்உலகம்

தகர்செம்மறி ஆட்டுக் கிடா
தகைஆடல் பாடல்
தகை அணங்குறுத்தல்காதலியை நினைத்து உருகுதல்
தகைமைஉயர்வு
தகையால்குணங்கள்
தஞ்சம்எளிது
தணந்தமைபிரிந்தமை
தனிப்படர் மிகுதிதனிமைத் துயரம்
தமர் நீரதழுவ வேண்டிய சுற்றத்தாரின் இயல்புகள்
தமியன்தனித்தவன்
தமியர்தனித்தவர்
தமியள்தனியாய் இருப்பவள்
தருக்கிமேற்கொண்டு
தலைப்பட்டார்முக்தியடைந்தவர்
தலைப்பிரிந்தநீங்கிய
தள்ளும்தவறிப்போகும்
தழீஇதழுவுதல்
தவல்அழிவு
தவாதுமுடிவில்லாமல்
தவாவினைநல்வினை
தவ்வென்னும்சுருங்கிப் போகும்
தவ்வைதமக்கை(அக்காள்)
தானைசேனை
தானைசேனை
தாளாற்றிமுயற்சி செய்து
தாள்முயற்சி
தாவில் விளக்கம்கெடுதலில்லா புகழ்
தினைஒரு வகை தானியம்
திருசெல்வம்
திரு நுதல்அழகிய நெற்றி
திறப்பாடுசெயல்திறன்
துதுஞ்சுதல் (உண்ணுதல்)
துகில்ஆடை
துச்சில்ஒதுக்கிடம்
துனிவறுமை
துனிவெறுத்து
துனிதல்வெறுத்தல்
துன்னற்கசெய்யாதிருக்க
துன்னிஅடைதல், சேர்தல்
துன்னியார்சேர்ந்தவர்
துன்னியார்நெருங்கிய நண்பர்
துப்புதுன்பஞ்செய்தற்குரிய பகைமை
துப்புரவுஉணவு, மருந்து, உறைவிடம்
துறைவன்தலைவன்
துலையார்தமக்கு ஒப்பில்லாதவர், தம்மிலும் தாழ்ந்தவர்
துளக்கற்றஅசைவற்ற
துவறமுழுமையாக
துவ்வாதவர்உணவுக்குத் துப்பில்லாதவர் (வறுமைப் பட்டவர்)
துவ்வாமைவறுமை
துவ்வாய்துய்க்க மாட்டாய்
துவ்வுதல்நீங்குதல் (துவ்வா என்பதன் எதிர்ப்பதம்)
தூக்கின்ஆராயின்
தூற்றாகொல்அறிவியாவோ
தூவாபற்றுக்கோடு, சார்பு
தூவாதஇன்னாத
தென்புலத்தார்பிதிரர்
தெரிந்து செயல்வகைஆராய்ந்து செய்தல்
தெருளாதான்ஞானமில்லாதவன்
தெறல்கெடச்செய்தல்
தெறுதிறை, வரி
தெறும்சுடும்
தெறும்கெடுக்கும்
தெள்ளியர்அறிவுடையோர்
தெவ்விர்பகைவர்
தெவ்வோர்பகைவர்
தேயம்இடம்
தேற்றல்தெளிவித்தல்
தேற்றாதவர்அறியாதவர்
தேற்றாதவர்அறியாதவர்
தொகச்சொல்லிதொகுத்துச்சொல்லி
தொக்குசேர்ந்து, கூடி
தொடிவளையல்
தொடிப்புழுதிஒரு வகை அளவு முறை
தொல்கவின்பழைய அழகு
தொல்வரவுபழைய உறவு
தோடுமலர்
தோட்கப்படாததுளைக்கப்படாத
தோட்டிதுறட்டி(அங்குசம்)
தோய்வன்னதழுவினாற் போன்ற
தோல்சொல்

நகச்சொல்லி, செலச்சொல்லிமனமகிழச்சொல்லி
நகலான்நட்பில்
நசைஆசை
நசைஆசை
நடுஆகநடுவாக
நடுவு நிலைமைபொதுவாக இருத்தல்
நடுவு, செப்பம்நடுவு நிலைமை
நட்டார்நண்பர்
நட்டார்நண்பர்
நண்ணார்எதிர்த்தவர்
நத்தம்பெருக்கம்
நனைகவுள்நனைந்த கன்னமுடைய யானை
நன்றியில் செல்வம்பயனற்ற செல்வம்
நயன்நீதி
நயவற்கவிரும்பாதிருக்க
நயவாதவன்விரும்பாதவன்
நற்றாள்நல்ல(தூய) பாதம்; இறைவனின் திருவடி
நல்குரவுவறுமை
நல்கூர்ந்தார்வறியவர்
நவில்கற்றல்
நாச்செற்றுநாவை அடக்கி
நாணுத்துறவு (உரைத்தல்)நாணத்தை மீறுதலைக் கூறுதல்
நாமநீர்கடல்(உப்பு) நீர்
நார்அன்பு
நார்அன்பு
நிச்சநாள்தோறும்
நிணம்நெய், கொழுப்பு
நிரந்தவர்கூடியவர்
நிரப்புவறுமை
நிரப்புஇரந்து
நிறை யழிதல்மன அடக்கம் குலைதல்
நிலைமையான்இயல்புடையவன்
நிலையாமைநிலையில்லாமை
நீத்தார்ஆசைகளைத் துறந்தவர்
நீத்தார் பெருமைதுறவின் பெருமை
நீர்த்துதன்மை
நுசுப்புஇடை
நுணங்கியநுட்பமாகிய
நூல்சூழ்ச்சி செய்தல்
நெஞ்சொடு கிளத்தல்மனத்தோடு பேசல்
நெஞ்சொடு புலத்தல்மனத்தோடு ஊடுதல்
நெருநல்நேற்று
நெருநல்நேற்று
நெருநல்நேற்று
நேராகூடாமல், நிகழாமல்
நொந்துவருந்தி
நோதுன்பம்
நோன்றல்பொறுத்தல்
நோற்கிற்பவர்பொறுப்பவர்

பகவுபிளவு
பக்குபிளந்து
பசந்துநிறம் வேறுபட்டு
பசப்புபசலை நோய்(பிரிவுக் காலத்தில் மகளிரின் அழகைக் குன்றச் செய்யும் நோய்)
பசப்புறு பருவரல்பசலைத் துயரம்
பசையினள்இரங்கினள்
படர் மெலிந்திரங்கல்நினைவுத்துயர்
படல்உறக்கம்
படாஅஒலியா
படிறு இலஆம்வஞ்சனை இல்லாத
படிற்றொழுக்கம்மறைந்த ஒழுக்கம்( பொய்யான நடத்தை)
படைச் செருக்குபடைத்திறம்/படையின் ஆற்றல்
பணைபெருமை
பண்டுகண்டு
பண்டுமுன்பு
பதடிபதர்
பனுவல்நூல்
பயம்பயன்
பரிந்தோம்பி(பரிந்து ஓம்பி)வருந்திக் காத்து
பரியதுபெரியது
பரியினும்வருந்திக் காப்பாற்றினாலும்
பருவந்துவருந்துதல் (வறுமையால்)
பருவரல்நோய்
பருவரல்துன்பம்
பல்லார்பலர்
பள்ளிபடுக்கை
பழைமைபழம் பெரும் நட்பு
பாடிலர்ஆண்மையற்றவர்
பாடுபெருமை
பாத்தூண்பகுத்துண்
பாரிக்கும்வளர்க்கும்
பாரித்துவிரித்து
பார்வல்பார்வை
பாற்றுஉரித்தானது
பால்ஊழ்
பிறனில் விழையாமைமற்றவன் மனைவியை விரும்பாமை
பில்லினேன்தழுவுதல்
பீடுவலிமை, பெருமை
பீடுபெருமை
பீழைதுன்பம்
பீழைதுன்பம், வருத்தம்
புக்கில்நிலையான இருப்பிடம்
புணரின்கூடுமாயின்
புணர்ச்சி மகிழ்தல்கூடுதலின் இன்பம்
புணர்ச்சி விதும்பல்கூடுவதற்கான துடிப்பு
புணைதெப்பம்
புத்தேளிர்கடவுளர்
புத்தேள் உலகம்தேவருலகம்
புத்தேள் உலகுதேவருலகம்
புனைதளை, கால் விலங்கு
புன்மைகுற்றம்
புரைதீர்ந்தகுற்றமில்லாத
புலந்துவெறுத்து
புலப்பல்பிணங்குதல்
புலம்ஐம்புலன்(மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி)
புலவிகாதலர் பிணக்கு
புலவி நுணுக்கம்பிணக்கின் நுணுக்கம்
புலைவினையர்இழிதொழிலார்
புல்லறிவாண்மைசிற்றறிவுடைமை
புல்லறிவுஅற்ப அறிவு
புல்லுதல்புணர்தல்
புள்பறவை
பூசல்பலரும் அறிய (வெளிப்படையாக)
பூரியார்இழிந்தவர்
பூரியார்கீழ்மக்கள்
பெட்டக்கவிரும்பத்தக்க( பெள்+தக்க)
பெட்டுஇச்சித்து
பெட்பவிரும்பியவை
பெட்புவிருப்பம்
பெண் வழிச் சேறல்பெண் பித்தராதல்
பெய்ஏற்றுதல்
பெய்தாள்சூடினாள்
பெருக்கம்செல்வம்
பெருமிதம்பெருகும்
பெற்றம்பசு
பெற்றியார்தன்மையுடையவர்
பெற்றியார்தன்மையுடையவர்
பெள்விருப்பம்
பேணல்மதித்தல்
பேதைமைஅறியாமை
பேதைமைஅறிவிலி, அறியாமை
பேதைமைஅறியாமை
பேதைமைஒன்றுந் தெரியாமை
பேரமர்பெரிய வாய்
பேராநிலையான
பேராண்மைமானம்
பைதல்துன்பம்
பைதல்நோய்
பைந்தொடிவளையல்
பொச்சாந்தும்மறந்தும்
பொச்சாந்தும்மறந்தும்
பொச்சாப்புமறதி
பொச்சாப்புசோர்வு
பொச்சாவாமைமறவாமை
பொதிந்துஇடைவிடாது
பொத்துப்படும்தவறாக முடியும்
பொன்றாநீங்காத
பொன்றாதுஅழியாது
பொன்றாமைஇறவாமை
பொன்றிகெடுத்து
பொன்றுஇறப்பு
பொன்றுங்கால்இறுதிக்காலம்
பொருததேய்க்கப்பட்ட
பொருள் செயல் வகைபொருளீட்டல்
பொறைபொறுமை
பொறைசுமை
பொறைபாரம்
பொறையுடைமைபொறுத்துக் கொள்ளல்
பொழுது கண்டு இரங்கல்மாலை மயக்கம்
போற்றல்காத்தல்
போற்றிகாத்து
போற்றுகாப்பு
போழநுழைந்த
போழப்படாஇடையறுக்கப்படாத

மடலேறுதல்பனை மடலால் செய்யப்பட்ட குதிரை
மடிஆடை
மடிசோம்பல்
மடி இன்மைசோம்பலில்லாமை
மன்னியநிலைப்பெற்ற
மன்றநிச்சயமாக
மன்றுபொதுவில்
மயலாகும்மயக்கத்துக்கு ஏதுவாகும்
மரப்பாவைமரப்பாச்சி பொம்மை
மரீஇயவனைபழகியவனை
மருங்குநெருங்கிய, உடன் இருத்தல்
மருண்டுமயங்கி
மருளான்அறிவு மயக்கம்
மருள்மயக்கம்
மருவுதழுவு
மறம்வீரம்
மறுகளங்கம்
மறுகில்வீதியில்
மறுகும்சுற்றுகின்றது(திரிகின்றது)
மறுத்துமீண்டு
மறைரகசியம்
மற்றுபற்றுகள் அறாதபொழுது
மல்லல்வளமான
மாபெரிய
மாசுஇருள்
மாசுகுற்றம்
மாசுகுற்றம்
மாசூரமாசு ஊர
மாட்டுபெண்
மாணாஅளவில்லா
மாணாமாட்சிமையற்ற
மாணார்சிறப்பில்லாத பகைவர்
மாண்மாட்சிமை
மாண்டசிறந்த
மாதர்மானுடப்பெண்
மாத்திரையார்அளவுடன் இருப்பவர்
மாந்தர்மக்கள்
மாலும்மயங்கும்
மாலைஇயல்பு
மாழ்கும்கெடுதற்குக் காரணமாகும்
மிகல் ஊக்கும்வெல்ல நினைக்கும்
மிச்சில் மிசைவான்மிகுதியை(எஞ்சியதை) உண்பவன்
மீக்கூறுதல்உயர்த்திச்சொல்லல்
முகடிமூதேவி
முகைஅரும்பு
முட்டாமுட்டாது, தடை இல்லாமல்
முதுக்குறைந்ததுஅறிவுமிகுந்தது
முத்தம்முத்து
முந்துமுற்பட்டு
முனியவெறுக்க
முயக்குபுணர்ச்சி
முயங்கவியர்க்க
முரிந்தார்முடியாது நின்றார்
முறிதளிர் வண்ணம்
முறுவல்பல்
மெய்யுணர்தல்உண்மையறிதல்
மைந்துவலிமை
மையல்மனநிலை தவறியவன், பித்தன்
மையாத்திமயங்குகின்றாய்
மொய்ம்புவலிமை

யாக்கைதேகம், உடல்
யாண்டுஎவ்வுலகில்
யாண்டும்எந்த நாளும்
யாப்புகட்டுதல், அணிதல்
யாமம்இரவு

வசைபழிச் சொல்
வடுமாற்றம்தாழ்வான வார்த்தை
வட்டாடுதல்சூதாடுதல்
வன்கணவன்வலிமையுடையவன்
வன்கணவர்அருளிலாதவர்
வன்கணார்கொடியவர்(இரக்கமில்லாதவர்)
வன்கண்ணார்வலிமை மிகுந்தவர்
வன்பாற்காய்ந்த பாலை நிலம்
வருத்தம்முயற்சி
வருவந்தஅஞ்சத்தக்க
வரைவின் மகளிர்விலை மகளிர்
வறக்குவறுமை
வற்றல் மரம்காய்ந்த மரம்
வலி அறிதல்வலிமையை அறிதல்
வல்லைவிரைந்து
வளிகாற்று
வளி முதலா மூன்றுவாதம், பித்தம், சிலேத்துமம்
வழிபாடுபின்பற்றுதல்
வானோர்தேவர்கள்
வாலறிவன்பேரறிவுடையவன், மிகுந்த ஞானமுடையவன்
விக்குள்விக்கல்
விசும்புவானம்
விசும்புவானம்
விதுப்புவிரைதல்
வித்துவிதை
வினை செயல்வகைசெயல்திறம்
வினைத் திட்பம்(செய்கையில்) மனஉறுதி
வினைத் தூய்மைநற்செயல்
வியன்புலம்விரிந்த நூற்பொருள்
வியவற்கமதியாதிருக்க
விரிநீர்கடல் நீர்
விருந்தொக்கல்விருந்தினர், சுற்றத்தார்
விறல்வெற்றி
விளிந்ததுகலைந்து போகுதல்
விளிந்தவர்உயிரற்றவர்
விளியாதுஅழியாது
விழுப்பம்சிறப்பு, மேன்மை
விழுப்புசிறப்பு
விழுமம்துன்பம்
விழுமம்துன்பம்
விழுமியார்மேலோர்
வீயாதுநீங்காமல்
வீயாதுவிடாது வந்து
வீறுசிறப்பு
வீழுநர்அன்புடையவர்
வீழும்விரும்பும்
வீவர்கெடுவர்
வெஃகாமைபிறர் பொருளைக் கவர நினையாமை
வெஃகின்விரும்பின்
வெகுளாமைசினங் கொள்ளாமை
வெகுளிகோபம்
வெகுளிசினம் (கோபம்)
வெகுளும்பகைக்கும்
வெரூஉம்வெருளும்
வெறிநாற்றம்இனிய மணம்
வெறுக்கைமிகுதி
வெறுத்தக்கநெருங்கத்தக்க
வெளிறுஅறியாமை
வெளிறுஅறியாமை
வேட்டவிரும்பிய
வேட்டல்யாகஞ்செய்தல்
வேட்பனவிரும்புவன
வேய்மூங்கில்
வேர்சினம்
வேளாண்மைஉபகாரம்
வேள்விஐம்பெரும் வேள்வி
1. பிரமயாகம் - வேதமோதுதல்
2.தேவயாகம் - ஓமம் வளர்த்தல்
3. மானுடயாகம் - விருந்தோம்பல்
4. பிதிர்யாகம் - நீர்க்கடனாற்றல்
5. பூதயாகம் - பலியீதல் (பூத உடலைக் காணிக்கையாக்குதல்)
வைத்தூறுவைக்கோல்
வைப்புஉலகம்
வைப்புழிவைக்குமிடம்
வையகம்உலகம்
வையகம், ஞாலம்உலகம்